Viết bài mới tại đây (tiêu đề tại đây 2)

Viết phần nội dung tại đây

có thể viết như trong word

sử dụng những phím tắt như ctr+B hoặc I có thể căn lề điểu chỉnh lề

  1. số